....Meten = weten..mesurer=savoir....

Steunzolen, stadszolen, sportzolen, voetbalzolen, fietszolen, zolen voor in koersschoenen, smal, elegant, dun, orthopedie kestelyn, kesteleyn, podoloog, podologie, oudenaarde, ronse, gent, korsetten, lumbostaten, bandagisterie, orthopedische schoenen, ganganalyse, mobiliteit, scooter, orthopedie, fysische geneeskunde, loopanalyse, zweetvoeten, hallux valgus, hielspoor, fasciitis plantaris

....

Wij doen niets zomaar op gevoel. Wij analyseren het probleem door te meten, wij ontwerpen door te meten en wij meten tijdens en na het produceren. Analytisch zijn zit in onze genen. Meten is weten, gissen is missen.

..

Nous ne faisons rien intuitivement. Nous analysons par mesurer le problème, nous concevons parmesurer et nous mesurons pendant et après la production. Analytique est dans nos gènes. La connaissance est le pouvoir, deviner est interdit.

....

 

....Materiaalkennis..connaissance des materiaux...

....

Materialen zijn de werkpaarden van onze missie. Allemaal verschillend. Allemaal nuttig op hun domein. Hier schuilt de kracht van een goede oplossing. Eén en hetzelfde materiaal kan nooit beter zijn dan een combinatie van verschillende. Uiteraard kost het meer moeite om al die materialen te kennen en te combineren, maar het maakt het verschil tussen goed en uitmuntend. Onze klanten verdienen niets minder dan uitmuntend.

..

Les matériaux sont nos travailleurs de notre mission. Tous différents. Tous utiles dans leur domaine. Ici se trouve la puissance d'une bonne solution. Un seul et même matériau ne peut jamais être mieux qu'une combinaison de plusieurs. De toute évidence, il faut plus d'efforts pour connaître et combiner tous les matériaux, mais il fait la différence entre le bien et l'excellent. Nos clients méritent rien de moins qu'excellent.

....

....3D scan..numérisation 3d....

....

Sinds enkele jaren is 3D scanning een optie geworden om maat te nemen. Voor het maatnemen van korsetten gebruiken we deze techniek. Technologieën zijn zo snel aan het ontwikkelen en ook zo toegankelijk geworden dat het meer en meer kwestie is te weten wanneer welke techniek te gebruiken. We kiezen onze materialen zorgvuldig en even zorgvuldig kiezen we de meettechniek.

..

Depuis plusieurs années, la numérisation 3D est devenu une option de mesure. Pour mesurer les corsets, nous utilisons cette technique. Les technologies sont si vite à se développer et devenir ainsi accessible à l'utiliser que c'est plutôt question de savoir dans quelles situations on peut utiliser quelle technique. Nous choisissons nos matériaux soigneusement même que nous sélectionnons notre technique de prise de mesure.

....

3D-scan Orthopedie Kestelyn, korset, maatwerk

3D-scan Orthopedie Kestelyn, korset, maatwerk

Digitale drukmeting.

....Ganganalyse..analyse de marche....

....

Digitale drukmeting en videoanalyse levert ons waardevolle extra informatie wanneer het gaat over orthopedische steunzolen en schoenen. Dit geeft een goede aanvulling op onze blauwdruk. Graag maken we een afspraak voor een dynamische analyse van uw stappatroon.

..

Analyse numérique de pression et l'analyse vidéo de marche nous fournit des informations supplémentaires utiles en cas de chaussures et semelles orthopédiques. Veuillez nous contacter pour faire un rendez-vous pour analyse de marche.

....

 

Cad-cam

....

Omdat computers sneller en juister rekenen dan wij, ligt de innovatie in het bouwen van parametrische modellen van de producten die we willen maken. Alle ervaring en kennis komt erin samen. En computers vergeten niets of hebben geen betere of mindere dagen. Ze werken altijd zoals we ze geleerd hebben. Zo maken we voor jou het beste ... en elke dag nóg een beetje beter.

..

Parce que les ordinateurs comptent plus rapidement que nous et avec plus de précision, l'innovation est dans la construction de modèles paramétriques des produits que nous voulons faire. Toute l'expérience et les connaissances se réunissent en elle. Ordinateurs oublient rien. Ils travaillent toujours comme nous les avons appris. Ainsi, nous faisons le meilleur produit possible ... et chaque jour, même un peu mieux.

....

valgy vooraanzicht.jpg

CNC

....

Complexe vormen heel precies maken kan niemand beter dan een machine zoals een CNC freesmachine of een CNC snijmachine. CNC betekent dat een computer de machine vertelt wat die moet doen. Wij frezen componenten uit verschillende materialen die we nadien assembleren tot het eindproduct. Assembleren en afwerken doen onze medewerkers, want dat kan geen machine beter dan onze handige topmensen.

..

Faire des formes complexes très précisément est mieux fait par une machine comme une machine de fraisage CNC ou une machine de découpe CNC. CNC désigne qu'un ordinateur dit la machine ce qu'il faut faire. Nous faisons le fraisage des matériaux différents ce que nous assemblons ensuite dans le produit final. L'assemblage et la finition font nos employés, parce que aucun machine est mieux apte pour ça.

....

....3D printing..impression 3D....

....

3D printing heeft alles om de technologie van de toekomst te worden om maatoplossingen te creëren. Wij doen momenteel testen om deze technologie in te zetten om nog betere eindproducten te bekomen. Tot nog toe heeft deze technologie ons nog niet kunnen overtuigen voornamelijk vanwege bepaalde materiaaleigenschappen die wij wensen te verkrijgen, maar nog niet commercieel beschikbaar zijn. In ieder geval zijn we er klaar voor. We volgen het op de voet!

..

L'impression 3D a tout pour être la technologie de l'avenir pour créer des solutions sur mesure. Nous sommes actuellement en train de faire des tests pour utiliser cette technologie pour obtenir de meilleurs produits finaux. Jusqu'à présent, cette technologie ne peut nous convaincre principalement en raison de certaines propriétés des matériaux que nous voulons atteindre, mais pas encore disponible dans le commerce. En tout cas, nous sommes prêts. Nous suivons de près!

....

 

....Verder surfen..continuation....