ALGEMEEN

Orthopedie Kestelyn BVBA, met maatschappelijke zetel te Ambachtstraat 11, 9700 Oudenaarde, België, ingeschreven in de Belgische kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE0633.934.491 (hierna “Orthopedie Kestelyn”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze databank of op de website www.orthokestelyn.com.

Orthopedie Kestelyn BVBA leeft als Belgische vennootschap de Belgische regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

Op 25 mei 2018 treedt de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in werking, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of General Data Protection Regulation (“GDPR”).

Orthopedie Kestelyn voldoet aan de eisen van de GDPR. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers op onze website en in onze winkels en streven ernaar de privacy te bewaren van alle online bezoekers op onze website en offline bezoekers in onze winkels.

In de onderstaande verklaring met betrekking tot gegevensbescherming wordt aan jou uitgelegd welke gegevens van jou geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie je daarvoor contact kunt opnemen voor vragen.

Hieronder wordt beschreven hoe wij omgaan met jouw (online) privacy.

WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN

We kunnen gegevens verzamelen als je steunzolen, orthopedische schoenen, een corset of andere artikelen koopt in onze winkel of contact opneemt met onze klantenservice.

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden:

 • achternaam

 • voornaam

 • adres

 • rijksregisternummer

 • taal

 • telefoonnummer(s)

 • ev. e-mailadres

 • verzekerbaarheid (mutualiteit of arbeidsongevallenverzekering)

Voor jouw bestelling hebben wij correcte naam- en adresgegevens nodig. Jouw e-mailadres hebben wij nodig zodat we je de ontvangst en de verzending van jouw bestelling kunnen bevestigen en in het algemeen om met jou te kunnen communiceren.

Als je klant wordt, verzamelen wij jouw gegevens op een beveiligde server.

Als je solliciteert naar een functie bij Orthopedie Kestelyn, ongeacht of dat via de website, per e-mail of gewone post gebeurt, vragen wij jou ons te voorzien van jouw persoonlijke informatie, cv en motivatiebrief. Je kunt ervan op aan dat Orthopedie Kestelyn deze gegevens niet langer bewaart dan nodig is.

HOE WIJ JOUW GEGEVENS MOGELIJKS GEBRUIKEN EN DELEN

Wij maken jouw gegevens bij ons niet openbaar en verkopen deze ook niet aan externe partijen.

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de beloofde dienst, steunzolen, orthopedische schoenen, corset, … te kunnen leveren.

 • Het verstrekken van informatie rond onderhoud, terugroepactie, het verzenden van e-mail, sms of brieven met de hernieuwingstermijnen die je zouden kunnen interesseren.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens wel delen met onze orthopedische techniekers en bandagisten om jouw bestelling te kunnen leveren.

Deze dienstverleners krijgen toestemming voor toegang tot al jouw gegevens of een deel daarvan voor zover ze dat nodig hebben. De dienstverleners zijn beperkt in de manieren waarop ze jouw persoonlijke informatie gebruiken.

Jouw gegevens worden bij ons bewaard totdat je vraagt om deze te verwijderen. Dit is om jou de beste dienst na verkoop te kunnen aanbieden: voor onderhoud, hernieuwingstermijn, terugroepactie, voor jouw verzekeringsmakelaar, enz.

JOUW GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ ORTHOPEDIE KESTELYN

Wij stellen jouw vertrouwen in ons bijzonder op prijs.

Orthopedie Kestelyn streeft ernaar jouw persoonlijke gegevens te beschermen. We maken gebruik van een reeks maatregelen om er zeker van te zijn dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik of ongepaste openbaarmaking of onopzettelijk verlies.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot of betrokken zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens, respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.

In geen geval kan Orthopedie Kestelyn aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Orthopedie Kestelyn houdt je eraan te verwittigen dat de website www.orthokestelyn.com links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Orthopedie Kestelyn niet controleert en waarop deze Privacy Overeenkomst niet van toepassing is. Orthopedie Kestelyn raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Overeenkomst.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

GOOGLE ANALYTICS

Orthopedie Kestelyn maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen jou er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

JOUW RECHTEN

Orthopedie Kestelyn is de verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van jouw persoons gerelateerde gegevens met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage

Je hebt recht om jouw gegevens in te kijken.

Recht op correctie

Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.

Recht op informatie

Je hebt recht om bijkomende informatie te ontvangen over het al dan niet verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens.

Recht verwijdering

Je hebt het recht om al jouw gegevens te laten wissen en onbruikbaar te maken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen.

Je hebt te allen tijde het recht om één of meerdere van deze rechten uit te voeren met betrekking tot de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens.

CONTACT OPNEMEN

Je kunt op ieder moment kosteloos informatie ontvangen over jouw bij ons opgeslagen gegevens. Voor alle vragen met betrekking tot informatieveiligheid kan u ons contacteren op contact@orthokestelyn.com

Jouw vraag zal zo snel als mogelijk behandeld worden, waarbij de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen antwoordtijd niet overschreden wordt.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Privacy Overeenkomst wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Overeenkomst.

AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy Overeenkomst en stem je ermee in dat Orthopedie Kestelyn jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Overeenkomst.

 

EN GENERAL

Orthopedie Kestelyn BVBA, avec siège social à Ambachtstraat 11, 9700 Oudenaarde, België, inscrite à la banque belge de croisement des sociétés sous le numéro BE0633.934.491 (mentionné ci-dessous “Orthopedie Kestelyn”) est responsable de traitement de vos données personnelles dans notre base de données ou sur le site www.orthokestelyn.com.

Orthopedie Kestelyn BVBA applique, comme société Belge, la loi Belge relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de donnés à caractère personnel.

Depuis le 25 mai 2018, la législation européenne sur la protection des données entrera, c’est à dire la Protection Des Données (“PDD”) où le “General Data Protection Regulation”, “GDPR”.

Orthopedie Kestelyn répond aux exigences de GDPR. Nous respectons la vie privée de tous les visiteurs sur notre site Web et dans nos magasins et nous nous efforçons de préserver la confidentialité de tous les visiteurs en ligne sur notre site Web et des visiteurs hors ligne dans nos magasins.

Dans la déclaration ci-dessous concernant la protection des données nous vous expliquerons quelles informations vous concernant seront enregistrées sur notre site internet ou dans nos magasins, comment ces données seront traitées et utilisées et avec qui vous pourrez prendre contact si vous avez des questions.

Nous décrivons ci-dessous comment nous protégeons votre confidentialité ainsi que votre sécurité (en ligne).

QUELLES DONNEES RECUEILLONS-NOUS

Nous pouvons collecter des informations si vous achetez des semelles, des chaussures orthopédiques, un corset ou d'autres articles dans notre magasin ou contactez notre service clientèle.

Les informations suivantes doivent être indiquées lors de l'inscription pour un compte client:

 • nom

 • prénom

 • adresse

 • numéro de registre national INSZ

 • langue

 • numéro(s) de téléphone

 • ev. adresse e-mail

 • l'assurabilité (la mutualité ou assurance d’accident de travail)

Nous avons besoin du nom et de l'adresse correcte pour votre commande. Nous avons besoin de votre adresse e-mail afin de pouvoir confirmer la réception et l'expédition de votre commande et pour pouvoir communiquer avec vous en général.

Si vous devenez client, nous collectons votre données sur un server sécurisé.

Si vous décidez d'écrire un avis, vous pouvez choisir de le faire sous votre propre nom ou anonymement.

Si vous postulez pour un emploi chez Orthopedie Kestelyn, que ce soit via le site web, par e-mail ou par la poste, nous vous demandons de nous fournir vos informations personnelles, votre CV et votre lettre de motivation. Vous pouvez être assuré que Orthopedie Kestelyn ne conservera pas ces données plus longtemps que nécessaire.

COMMENT NOUS POUVONS UTILISER ET PARTAGER VOS INFORMATIONS

Nous ne divulguons pas vos informations à nous et ne les vendons pas à des tiers.

Nous rassemblons vos données personnelles en vue de:

 • exécuter les services promis, les sémelles, les chaussures orthopédiques, votre corset, …

 • donner plus d’information, envoyer des emails concernant l’entretien, des rappels, où le période de renouvellement, qui pourraient vous intéresser

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec nos bandagistes pour livrer votre commande correctement.

Ces bandagistes sont autorisés à accéder à toutes vos données ou à une partie de celles-ci s’ils en ont besoin. Les bandagistes sont limités dans la façon dont ils utilisent vos informations personnelles.

Vos données seront conservées avec nous jusqu'à ce que vous demandiez de les supprimer. Afin de vous offrir le meilleur service après-vente: pour entretien, période de renouvellement, des rappels, votre courtier d’assurance, etc.

VOS INFORMATIONS SONT BIEN GARDEES CHEZ ORTHOPEDIE KESTELYN

Nous apprécions votre confiance en nous..

Orthopedie Kestelyn s'efforce de protéger vos informations personnelles. Nous utilisons une série de mesures pour garantir que vos informations personnelles sont protégées contre un accès non autorisé, une utilisation inappropriée ou une divulgation inappropriée ou une perte involontaire.

Tous nos employés qui ont accès ou sont impliqués dans le traitement des données personnelles respectent la confidentialité des données personnelles.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsable pour tout dommage direct ou indirect résultant d’une manipulation fautive ou illégitime commises par des tiers sur les données personnelles.

Orthopedie Kestelyn tient à vous signaler que le site web www.orthokestelyn.com peut contenir des liens vers des autres sites, hyperliens où des références vers d’autres sites que nous ne gérons pas et auxquels ces Règles de Protection de la Vie Privée ne sont pas d’application. Nous vous recommandons donc de lire attentivement les règles de protection de la vie privée de chaque site que vous visitez, ces règles pouvant différer des présentes Règles de Protection de la Vie Privée.

L’UTILISATION DES COOKIES

En utilisant notre site Web, vous acceptez l'utilisation de cookies. Un cookie est un petit fichier texte et numéro que nous stockons dans votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons nous souvenir de vos préférences lorsque vous utilisez notre site Web.

Cela aide à offrir une meilleure expérience lors de votre visite sur notre site internet et nous permet d’optimiser aussi notre site internet.

GOOGLE ANALYTICS

Orthopedie Kestelyn utilise Google Analytics, qui est un service d’analyse web proposé par Google inc. (“Google”). Google Analytics utilise des « cookies » pour aider le site web à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont transférées et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilise ces informations pour garder une trace de la façon dont vous utilisez le site, compiler des rapports sur l'activité du site pour les opérateurs de sites Web et offrir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement tenu de le faire ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en choisissant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Cependant, nous vous rappelons que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site, vous consentez expressément au traitement des informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.

VOS DROITS

Orthopedie Kestelyn est l'autorité responsable de l'enregistrement, traiter et utiliser vos données personnelles relatives au règlement général sur la protection des données.

Droit de consultation

Vous avez le droit de consulter vos données.

Droit de correction

Vous avez le droit de corriger vos données personnelles erronées ou incomplètes.

Droit à l’information

Vous avez le droit de recevoir des informations supplémentaires sur le traitement ou non de vos données personnelles.

Droit à l’effacement

Vous avez le droit de demander l’effacement de toutes vos données et de les rendre inutilisables.

Droit de transfert de données

Vous avez le droit de demander le transfert de vos données personnelles.

Vous avez droit à tout moment d'exercer un ou plusieurs de ces droits en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles.

CONTACTER NOUS

Vous pouvez à tout moment et gratuitement demander des informations au sujet des informations enregistrées chez nous, vous concernant. Pour toute question concernant la sécurité de l’information vous pouvez nous contacter à contact@orthokestelyn.com

Votre question sera traitée dans les plus brefs délais, pour cela nous ne dépasserons pas la durée légale de 30 jours de délais de réponse.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Ces Règles de Protection de la Vie Privée sont régies, interprétées et exécutées conformément au droit Belge, seul droit applicable en cas de litige.

Les Tribunaux de l’arrondissement Audenarde sont exclusivement compétents pour tout litige qui pourrait naître de l’interprétation ou de l’exécution des présentes Règles de Protection de la Vie Privée.

ACCEPTATION

En utilisant le Site internet, vous marquez votre accord sur l’ensemble des clauses des présentes Règles de Protection de la Vie Privée et vous acceptez que Orthopedie Kestelyn recueille vos données personnelles afin de les traiter conformément aux présentes Règles de Protection de la Vie Privée.